Algemene voorwaarden

Klant, U, uw: Onder klant wordt verstaan het bedrijf of de persoon die MTM event de opdracht geeft om hem te begeleiden bij de organisatie van zijn event.

MTM event, we, onze: Onderneming MTM event Zaventem BV, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Klein Bosstraat 48 en ondernemingsnummer 0841 566 852.

Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen de klant en MTM event gesloten overeenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke aanvaarding van de offerte van de klant.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen.

Uitvoering van de overeenkomst

MTM event zal de klant begeleiden in de organisatie van zijn event. Daarvoor zal MTM event prijsvoorstellen opmaken en de gepaste producten en diensten aanbieden.

We zijn ruim 2 uur voor het evenement aanwezig.
De klant voorziet steeds voldoende plaats ( 6 m op 2,30 m ) en stroom ( 220 v ) tot aan de wagen.
De klant dient aan MTM event alle informatie waarvan hij weet of behoorde te weten dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, bij aanvang te bezorgen. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem gegeven informatie.

De uitvoering van de opdracht tussen MTM event en de klant is gebaseerd op het door de klant opgegeven aantal gasten en dus het aantal dat in de offerte wordt vermeld. Het aantal gasten kan tot 1 week voor de uitvoering van de overeenkomst per e-mail gewijzigd worden. Na deze termijn kan de bestelling niet meer worden vermindert en zal het aantal personen van de orderbevestiging gehanteerd worden als basis voor de facturatie. Indien het aantal gasten wordt verhoogd, zal dit ook altijd een invloed hebben op de afgesproken prijs.

Na de bevestiging van de offerte zal een voorschot van 200 euro aangerekend worden ter bevestiging van de reservatie. Dit voorschot dient betaald te worden 10 dagen na de bevestiging, doch uiterlijk 7 dagen voor de datum van het evenement. Bij niet tijdige betaling van het voorschot kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk opschorten, zonder dat wij verplicht zijn enige ingebrekestelling daarvoor te versturen.

Het aanvaarden van de geleverde diensten en goederen geldt als goedkeuring.
Eventueel protest tegen de facturen dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren aan onze maatschappelijke zetel binnen de 8 kalender dagen na de factuur datum. Gebrek aan tijdig protest geldt als aanvaarding van de factuur, de er in opgenomen afrekening en de er in vermelde prestaties.

Op elke niet of laattijdig betaalde factuur dient vanaf de vervaldag een interest van 1% per maand betaald te worden. Deze regeling geldt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot op de datum van de volledige betaling. Daarnaast zal ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 150 euro. Bijkomende invorderingskosten zijn hier niet inbegrepen.
Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met MTM event zullen worden beheerst door het Belgische recht en zullen tot uitsluitende bevoegdheid behoren van de Rechtbanken van het arrondissement Brussel Halle Vilvoorde.

Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de klant is deze een annuleringskost verschuldigd ten titel van forfaitaire schadevergoeding:
- 200 euro bij annulering tot 30 dagen voor het evenement
- 70% van de prijs opgenomen in de orderbevestiging, met een minimum van 200 euro, bij annulering tussen 30 dagen tot 10 dagen voor het evenement
- 90% van de prijs opgenomen in de orderbevestiging, bij annulering 10 dagen of minder voor het evenement
Het door de klant betaalde voorschot wordt volledig ingehouden als voorschot op de te betaalde schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

MTM event zal enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele directe schade opgelopen vanwege een aantoonbaar niet nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot haar diensten en dit tot een maximaal bedrag van 50% van de overeengekomen prijs.
MTM event zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade. Hieronder wordt begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proces kosten, rente- en/of vertragingsschade.

Indien door MTM event een fout of nalatigheid wordt gemaakt doordat de klant aan MTM event onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven is MTM event voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
De klant zal MTM event op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegonderbrekingen en/of afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het event kunnen belemmeren. Vertragingen of annuleringen, veroorzaakt doordat aan deze informatieplicht niet of onvoldoende werd voldaan, kan niet leiden tot verhaal van enige schade bij MTM event.

Vergunningen

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst een toestemming of vergunning van derde nodig is, draagt de klant, tijdig en voor zijn rekening, zorg voor het verkrijgen van de toestemming of vergunning. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen of vergunningen komt geheel voor risico van de klant.

Overmacht

In geval van overmacht heeft MTM event het recht, na kennisgeving aan de opdrachtgever, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk te annuleren, of voorstel van verplaatsing van het event zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding heeft.
Onder overmacht wordt onder andere begrepen: iedere gebeurtenis waar MTM event redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot: transportbelemmeringen, brand, ongevallen, storm, stakingen, lock-outs, lock-downs, epidemie of pandemie opstanden als mede storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen.


Contacteer ons.

Wil jij ook gebruik maken van onze mobiele frituur. U wenst geheel vrijblijvend een offerte te ontvangen,  wij leveren je offerte gratis en snel.
Offerte aanvraag
SpringkastelenTenten
BE0841 566 852
   Copyright © 2022 MTM Event
Kleine Bosstraat 48,  1932 Sint-Stevens-Woluwe
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram